Privacy Policy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hieronder meestal gewoon “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruikersvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan, en de diensten die er worden aangeboden.

Volgens 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen de “GDPR”), verwijst “verwerking” naar elke bewerking of geheel van bewerkingen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of het op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij hetzij onder onze eigen controle, hetzij in samenwerking met anderen. Wij informeren u hieronder ook over de componenten van derden die wij gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat deze derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en beheren.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als de verantwoordelijke voor de verwerking
II. De rechten van de gebruikers en de betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. INFORMATIE OVER ONS ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke aanbieder van deze Internet-presentie in de zin van gegevensbescherming is:

BAK Management – C.W.J. Bak
Lindhorstweg 55-57
12487 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 3989 3119
Email: bak @ bakmanagement.com

II. DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS EN VAN DE BETROKKENEN

Met betrekking tot de hieronder nader te beschrijven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • op bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, nadere informatie over de aard van de gegevensverwerking, en kopieën van de gegevens (vgl. ook Art. 15 GDPR);
  • tot verbetering of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (vgl. ook Art. 16 GDPR);
  • tot onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (cf. ook Art. 17 GDPR), of, als alternatief, indien verdere verwerking in overeenstemming met Art. 17 Para. 3 GDPR vereist is, op beperking van die verwerking per Art. Art. 18 GDPR;
  • kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en/of door hen zijn verstrekt, en deze aan andere verstrekkers/verwerkers te laten doorgeven (cf. ook Art. 20 GDPR);
  • om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat gegevens die hen betreffen door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook Art. 77 GDPR).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van gegevens of van de beperking van de verwerking die kan worden opgelegd op grond van de artikelen 16, 17 para. 1, 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Ongeacht dit hebben de gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Volgens Art. 21 GDPR hebben gebruikers en betrokkenen ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van de hen betreffende gegevens, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 Para. (1) lit f) GDPR. In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. INFORMATIE OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website verwerkt worden, zullen gewist of geblokkeerd worden zodra het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, voor zover het wissen ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders bepaald in verwijzing naar individuele verwerkingsmethoden.

Servergegevens

Om technische redenen worden de gegevens verzameld die uw internetbrowser naar ons of naar onze serverprovider stuurt, met name om een veilige en stabiele website te garanderen. Deze zogenaamde server-logbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website waar u vandaan komt (referrer URL), de bezochte webpagina’s op onze site, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit u onze site bezocht hebt.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in combinatie met andere van uw gegevens.

De grondslag voor deze opslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen niet meer dan zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijskrachtige doeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek van het betreffende incident volledig is afgewikkeld.

Cookies

A) SESSIECOOKIES

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens, of IP-adres.

Die verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger, en stelt ons bijvoorbeeld in staat om onze website in verschillende talen weer te geven of om een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen om contractuele relaties te initiëren of te verwerken.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit f GDPR.

Wanneer u uw browser sluit, worden deze sessiecookies gewist.

B) COOKIES VAN DERDEN

In voorkomend geval kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee wij samenwerken om te adverteren, te analyseren of de functies van onze website te verbeteren.

Raadpleeg de volgende informatie voor details, in het bijzonder voor de rechtsgrondslag en het doel van dergelijke verzameling door derden en de verwerking van gegevens die via cookies verzameld worden.

C) VERWIJDERINGSOPTIE

U kunt het gebruik van cookies weigeren of beperken door de instellingen van uw browser te wijzigen. Evenzo kunt u de browser gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. De stappen en vereiste maatregelen variëren, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u de helpfunctie gebruiken of de documentatie van uw browser raadplegen of contact opnemen met de maker ervan voor ondersteuning. De instellingen van de browser kunnen niet voorkomen dat er zogenaamde flash cookies worden geplaatst. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler veranderen. De stappen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, hangen ook af van de Flash player die u gebruikt. Als u vragen heeft, nogmaals, gebruik dan de help-functie of raadpleeg de documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de maker ervan voor ondersteuning.

Hoewel, als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan het zijn dat niet alle functies op onze site volledig bruikbaar zijn.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de daarvoor van u gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, naar ons gestuurd. Wij slaan ook het IP-adres van uw computer en de datum en het tijdstip van uw registratie. Tijdens het registratieproces zullen wij uw toestemming verkrijgen om deze nieuwsbrief te ontvangen en het soort inhoud dat hij zal bieden, met verwijzing naar dit privacybeleid. De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de nieuwsbrief te versturen en zullen niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen intrekken op grond van Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten dat u uw toestemming intrekt of te klikken op de afmeldings link die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Contact vragen / contactmogelijkheden

Als u via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Wij moeten deze gegevens hebben om uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden; anders kunnen wij uw vraag niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 b van de GDPR.

Uw gegevens worden gewist zodra wij uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting meer is om uw gegevens te bewaren, zoals wanneer daaruit een bestelling of contract is voortgevloeid.

Twitter

Wij zijn online aanwezig op Twitter om ons bedrijf en onze diensten voor te stellen en om met klanten/prospects te communiceren. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Wij willen erop wijzen dat hierdoor gebruikersgegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden, met name in de Verenigde Staten. Dit kan risico’s voor gebruikers vergroten die, bijvoorbeeld latere toegang tot de gebruikersgegevens moeilijker kunnen maken. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. Toegang is alleen beschikbaar voor Twitter.

Het privacybeleid van Twitter is te vinden op

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Wij zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om met klanten/prospects te communiceren. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Wij willen erop wijzen dat hierdoor gebruikersgegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden, met name in de Verenigde Staten. Dit kan risico’s voor gebruikers vergroten die, bijvoorbeeld latere toegang tot de gebruikersgegevens moeilijker kunnen maken. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. Toegang is alleen beschikbaar voor YouTube.

U kunt de informatie over gegevensbescherming van YouTube vinden op

https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

Wij zijn online aanwezig op LinkedIn om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om met klanten/prospects te communiceren. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Wij willen erop wijzen dat hierdoor gebruikersgegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden, met name in de Verenigde Staten. Dit kan risico’s voor gebruikers vergroten die, bijvoorbeeld latere toegang tot de gebruikersgegevens moeilijker kunnen maken. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. Toegang is alleen beschikbaar voor LinkedIn.

U kunt het privacybeleid van LinkedIn vinden op

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met belangstellenden of klanten te communiceren, zijn wij aanwezig op het platform Instagram.

Op dit social media platform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram is te bereiken via dit contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is beschikbaar op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de daaruit voortvloeiende en vervolgens bekendgemaakte persoonsgegevens is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Ons legitiem belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en promotie van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook uw toestemming zijn per Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR aan de platformexploitant verleend. Toestemming hiervoor kan door de gebruiker worden herroepen overeenkomstig Art. 7 Para. 3 GDPR op elk moment door kennisgeving aan de platformexploitant.

Bij toegang tot onze online aanwezigheid op het platform Instagram zal Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU uw gegevens verwerken (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.).

Deze gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, alsook voor het opstellen van gebruikersprofielen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. zowel binnen als buiten Instagram reclame aanbieden op basis van uw interesses. Als de gebruiker op Instagram ingelogd is op het moment dat hij onze site bezoekt, zal Facebook Ireland Ltd. deze gegevens ook aan hun gebruikersaccount koppelen.

Als u via Instagram contact met ons opneemt, worden de persoonsgegevens die u op dat moment verstrekt, gebruikt om het verzoek te verwerken. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra wij uw verzoek volledig hebben beantwoord, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren, zoals voor de latere uitvoering van contracten.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen bij het verwerken van uw gegevens.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw browser te maken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment gewist worden. De instructies om dit te doen hangen af van de browser en het systeem dat gebruikt wordt. Voor Flash-cookies kunt u de verwerking niet verhinderen via de instellingen van uw browser, maar wel via de juiste instellingen in uw Flash-speler. Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan het zijn dat niet alle functies van Facebook volledig bruikbaar zijn.

Details over de verwerkingsactiviteiten, de onderdrukking ervan, en de verwijdering van de door Instagram verwerkte gegevens vindt u in hun privacybeleid:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het valt niet uit te sluiten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook in de Verenigde Staten plaatsvindt door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Wij integreren ook de volgende social media sites in onze website. De integratie gebeurt via een gelinkte grafische voorstelling van de respectieve site. Het gebruik van deze gelinkte afbeeldingen die op onze eigen servers zijn opgeslagen, voorkomt de automatische verbinding met de servers van deze netwerken voor hun weergave. Alleen door op de overeenkomstige grafische afbeelding te klikken wordt u doorgestuurd naar de dienst van het betreffende sociale netwerk.

Zodra u klikt, kan dat netwerk informatie over u en uw bezoek aan onze site opslaan. Het is niet uit te sluiten dat die gegevens in de Verenigde Staten verwerkt worden.

In eerste instantie omvatten deze gegevens zaken als uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek, en de bezochte pagina. Als u echter op uw gebruikersaccount op dat netwerk bent ingelogd, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze site aan uw persoonlijke account toewijzen. Als u interactief bent door op Delen te klikken, kan deze informatie op uw persoonlijke gebruikersrekening worden opgeslagen en eventueel op het betreffende netwerk geplaatst worden. Om te voorkomen dat de verzamelde gegevens direct aan uw account worden gekoppeld, moet u uitloggen uit uw sociale media-account voordat u op de afbeelding klikt. De verschillende sociale media netwerken bieden ook instellingen die u dienovereenkomstig kunt configureren.

De volgende sociale netwerken zijn in onze site geïntegreerd door middel van gelinkte grafieken:

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

De Google Analytics-dienst wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie, en economische werking van onze site.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals het IP-adres, de plaats, het tijdstip of de frequentie van uw bezoeken aan onze website worden doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van wat de bezoekers doen als ze er eenmaal zijn. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en van het internet in het algemeen.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet aan andere gegevens zal koppelen. Bovendien geeft Google nadere informatie over zijn gegevensbeschermingspraktijken op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

inclusief opties die u kunt uitoefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google een opt-out add-on aan

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

en meer informatie hierover. Deze add-on kan op de meest populaire browsers geïnstalleerd worden en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript van Google Analytics (ga.js) dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Dit verhindert echter niet dat er geen informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons gebruikt worden, wordt natuurlijk ook in dit privacybeleid uitgelegd.

Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps om onze locatie weer te geven en om een routebeschrijving te geven. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt telkens wanneer onze website wordt opgeroepen een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de op onze website geïntegreerde onderdelen van Google Maps opent, zal Google via uw browser een cookie op uw apparaat opslaan. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Wij kunnen niet voorkomen dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen zijn verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw browser te maken. Voor details, zie het punt “Cookies” hierboven.

Daarnaast worden Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie gebruikt in overeenstemming met de Google Gebruiksvoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google biedt ook meer informatie op

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

.

MailChimp – Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via onze website in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief.

Wij gebruiken MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, hierna te noemen “The Rocket Science Group”.

Daarnaast biedt de Rocket Science Group meer informatie over zijn gegevensbeschermingspraktijken op

http://mailchimp.com/legal/privacy/

.

Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die daarvoor van u gevraagd worden, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, door The Rocket Science Group verwerkt. Bovendien, worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van uw registratie opgeslagen. Tijdens het registratieproces zal uw toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen worden verkregen, samen met een concrete beschrijving van het soort inhoud dat hij zal bieden en verwijzing naar dit privacybeleid.

De nieuwsbrief die vervolgens door The Rocket Science Group wordt verstuurd, zal ook een tracking pixel bevatten, een zogenaamde web beacon. Deze pixel helpt ons te evalueren of en wanneer u onze nieuwsbrief gelezen hebt en of u op een van de links in de nieuwsbrief hebt geklikt. Naast andere technische gegevens, zoals gegevens over uw computerhardware en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen, zodat wij onze nieuwsbrief kunnen optimaliseren en kunnen inspelen op de wensen van onze lezers. De gegevens zullen dus de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze nieuwsbrief verhogen.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief en de analyse is Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief intrekken op grond van Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten dat u uw toestemming intrekt of te klikken op de afmeldings link die in elke nieuwsbrief is opgenomen.